Tuyết Chảnh !

sock hàng vãi đạn – không còn đạn mà bắn nữa