Đinh Thị Phương Ánh-Maria Đinh vếu

sock hàng vãi đạn – không còn đạn mà bắn nữa